Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka je že sredi marca objavila javni razpis, katerega predmet je subvencioniranje dela stroškov nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) velikosti do 50 PE za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih občine Škofja Loka, na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema.

Upravičenci do subvencije so izključno fizične osebe, (so)lastniki stanovanjske stavbe na območju občine s stalnim prebivališčem v občini Škofja Loka, stavba pa stoji na območju občine, kjer po državnem in občinskem predpisu ni obvezna izgradnja javne kanalizacije.

Višina subvencije za vsako MKČN znaša 15 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 500 € za posamezno stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti. V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do subvencije upravičena vsaka posamezna stavba v višini 15 % nabavne vrednosti, vendar največ 500 € za posamezno stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti.

Celoten razpis in pripadajoča vloga sta na voljo TUKAJ. Rok za prijavo na razpis je 5. oktober 2021 do 23.59. Kontaktna oseba za več informacij je Andrej Omejc (andrej.omejc@skofjaloka.si, 04/51-12-380).

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: Kostak

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating