Vam je prispevek všeč?

Osnovna šola Ivana Groharja (Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka) razpisuje prosto delovno mesto: predmetni učitelj fizike in matematike (m/ž) za določen čas (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu), s polnim delovnim časom 40 ur tedensko. Delovno mesto bo predvidoma prosto od 19. aprila 2023.

Podroben opis del in nalog: neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela (poučevanje fizike in matematike, izbirnih predmetov, dodatnega in dopolnilnega pouka, delo z nadarjenimi učenci, priprava na vzgojno-izobraževalno delo, izvajanje varstva vozačev, opravljanje nalog razrednika, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom), izvajanje dežurstva, sodelovanje s starši in opravljanje drugih nalog skladno z aktom o sistemizaciji delovnih mest delodajalca.

Za razpisano delovno mesto je zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: raven izobrazbe (Klasius SRV) – visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Priložiti je treba dokazilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), dokazilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), in potrdilo o izobrazbi. Dopisati je treba elektronski naslov, da kandidata lahko obvestijo o izbiri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati do torka, 28. februarja 2023, na e-naslov Osnovne šole Ivana Groharja info@os-igroharja.si. Prijavi se lahko tudi, kdor še nima dokončane zahtevane izobrazbe ali je še študent.

Vir: ZRSZ

Foto: Mercator

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating