Vam je prispevek všeč?

Osnovna šola Ivana Groharja (Podlubnik 1, Škofja Loka) razpisuje prosta delovna mesta:

  1. UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (UČITELJ SLOVENSKEGA JEZIKA, m/ž) za poučevanje slovenščine, izbirnih predmetov za določen čas, s polnim delovnim časom od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

Podroben opis del in nalog:

Neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela (poučevanje slovenščine, dodatnega in dopolnilnega pouka, poučevanje učencev tujcev, organizacija in sodelovanje na dnevih dejavnosti, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo), opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom (izvajanje dežurstva, sodelovanje s starši).

  1. RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI (m/ž) za določen čas, s polnim delovnim časom od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 s krajšim delovnim časom 22 ur tedensko (55 % zaposlitev).

Podroben opis del in nalog:

Strokovna podpora učiteljem pri razvijanju digitalnih kompetenc, sodelovanje z ravnateljem in učitelji ter vzdrževalcem učne tehnologije oz. računalniške opreme pri načrtovanju in uvajanju informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk ter druge vsebine programov, ki jih šola izvaja, priprava digitalne strategije rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za izvedbo programov šole, skrbi za nemoteno delovanje računalniške strojne opreme, skrbi za licenčno programsko opremo na šoli in opravlja druga dela, opredeljena v aktu o sistemizaciji in v letnem delovnem načrtu. Možnost dopolnjevanja obveznosti v podaljšanem bivanju.

  1. LABORANT (m/ž) za določen čas, s polnim delovnim časom od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 s krajšim delovnim časom 16 ur tedensko (40 % zaposlitev).

Podroben opis del in nalog:

Izvaja priprave na laboratorijske vaje, pripravlja didaktične pripomočke za delo z učenci po pravilih stroke, izvaja laboratorijske vaje, pomaga učitelju predmeta pri pouku in opravlja druge oblike organiziranega dela z učenci po letnem delovnem načrtu zavoda.

Za razpisana delovna mesta pod točko 1 in 2 je zahtevana strokovna izobrazba: visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Za razpisano delovno mesto pod točko 3 pa je potrebno, da je kandidat opravil splošno maturo z izbirnim predmetom biologija, kemija ali fizika ali ima srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo vsaj 240 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja, vsaj 240 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja ali vsaj 240 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja.

Priložiti je treba dokazilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), dokazilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče) in potrdilo o izobrazbi. Dopisati je treba elektronski naslov, da kandidata lahko obvestijo o izbiri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati do četrtka, 14. julija 2022, na e-naslov  info@os-igroharja.si. Vloge brez priloženih dokazil ne bodo obravnavane.

Vir: ZRSZ

Foto: Mercator

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating