Vam je prispevek všeč?

Svet zavoda Osnovne šole Ivana Groharja (Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Kandidat(ka) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, -pop., 65/09-popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15 in 46/16-ZOFVI-L; 25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA, 71/23- ZOFVI-P, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Delo se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat(ka) bo imenovan(a) za 5 let. Predvideni začetek dela bo 13. maja 2024. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, nazivu, morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, ter potrdila: potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, izpis delovne dobe iz ZPIZ – potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni), izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih/njenih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja, naj kandidatke in kandidati pošljejo do srede, 29. novembra 2023, na naslov: SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE IVANA GROHARJA, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja« – ne odpiraj.

Kandidat(ka) mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa tudi kratek življenjepis; obenem pa tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom. Svet lahko od kandidata/-ke naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled v originale dokazil. Prijavljeni kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v roku 4 mesecev od objave razpisa.

Vir: OŠ Ivana Groharja

Foto: Mercator

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating