Vam je prispevek všeč?

Osnovna šola Ivana Groharja (Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka) razpisuje prosto delovno mesto: učitelj podaljšanega bivanja (m/ž) za določen čas (nadomeščanje delavca), s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko. Delovno mesto bo prosto od 13. februarja 2023.

Podroben opis del in nalog: poučevanje v podaljšanem bivanju, poučevanje v jutranjem varstvu, sodelovanje pri dnevih dejavnosti, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, izvajanje interesnih dejavnosti, drugo vzgojno-izobraževalno delo, izvajanje dežurstva, sodelovanje s starši in opravljanje drugih nalog skladno z aktom o sistemizaciji delovnih mest delodajalca.

Za razpisano delovno mesto je zahtevana poklicna/strokovna izobrazba – raven izobrazbe (Klasius SRV): visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Priložiti je treba dokazilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju nad 6 mesecev, in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), dokazilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), in potrdilo o izobrazbi. Kandidati naj dopišejo svoj e-naslov, da jih lahko obvestijo o izbiri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati čimprej, najpozneje pa do 3. februarja 2023 na e-naslov Osnovne šole Ivana Groharja info@os-igroharja.si. Vloge brez priloženih dokazil ne bodo obravnavane. Prijavi se lahko tudi, kdor še nima dokončane zahtevane izobrazbe oziroma je študent.

Vir: ZRSZ

Foto: Mercator

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating