Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka (Mestni trg 15) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas: VIŠJI SVETOVALEC – OBČINSKI URBANIST, šifra DM C027010 (m/ž).

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • vsaj VI/2. stopnjo izobrazbe (specializacijah po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba),
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka,
 • izpolnjevanje pogojev za pooblaščenega arhitekta ali prostorskega načrtovalca skladno s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izkušnje in znanja kandidata s področja urbanizma lahko pomenijo prednost pri izbiri. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti.

Naloge delovnega mesta so:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
 • strokovno svetovanje županu v zadevah urejanja prostora,
 • koordiniranje področja urbanizma in skrb za celostno politiko prostorskega razvoja občine,
 • skrb za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,
 • izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve,
 • izvajanje nalog, povezanih s pripravo strokovnih podlag in analiz na področju načrtovanja in urejanja prostora,
 • izvajanje nalog v zvezi z množičnim vrednotenjem nepremičnin,
 • izvajanje nalog v zvezi z ukrepi zemljiške politike, ki se nanašajo na razvoj stavbnih zemljišč, varovanje zemljišč, prenovo in urejenost prostora, vodenje postopkov s področja komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,
 • organiziranje in vodenje postopkov priprave in obravnave prostorskih aktov,
 • opravljanje drugih nalog z delovnega področja oddelka po nalogu nadrejenega.

Prijava mora vsebovati:

 • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in v kateri kandidat navede datum sklenitve in prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalca ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
 • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv oziroma, da tega usposabljanja ni opravljal,
 • pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz splošnega upravnega postopka oziroma, da tega izpita nima opravljenega,
 • pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev za pooblaščenega arhitekta ali prostorskega načrtovalca skladno s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum opravljenega strokovnega izpita in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Škofja Loka pridobitev podatkov iz predhodne točke iz uradne evidence.

Če kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila. Prijava naj vsebuje Europass življenjepis, kandidat naj poleg formalne izobrazbe navede tudi druga pridobljena znanja, sposobnosti in veščine. V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Natečajna komisija, ki jo imenuje župan, bo presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi navedb v prijavi, predloženih dokazil in razgovora. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas in s polnim delovnim časom s šestmesečnim poskusnim delom, če po opravljenem predhodnem zdravstvenem pregledu in varnostnem preverjanju ne bo ugotovljenih zadržkov. Delo bo izbrani kandidat opravljal v uradnih prostorih Občine Škofja Loka (Mestni trg 15) oziroma v drugih uradnih prostorih Občine.

Kandidat pisno prijavo pošje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj VIŠJI SVETOVALEC – OBČINSKI URBANIST, št. 1100-0006/2019« na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, do 29. oktobra 2019. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na e-naslov obcina@skofjaloka.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno, obvestilo o končanem postopku javnega natečaja pa bo objavljeno TUKAJ. Dodatne informacije dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure pri Tatjani Bernik (04-5112-341 ali tatjana.bernik@skofjaloka.si).

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating