Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka je razveljavila javni natečaj št. 1100-0007/2019 za prosto uradniško delovno mesto »Višji svetovalec za kadrovske zadeve, šifra DM C027010«, ki je bil 14. oktobra 2019 objavljen TUKAJ in na Zavodu RS za zaposlovanje. Prijavljeni kandidati so bili o razveljavitvi javnega natečaja pisno obveščeni in imajo pravico zahtevati dokumente, predložene k vlogi kot dokaz za izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Občina Škofja Loka zdaj razpisuje nov javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas »VIŠJI SVETOVALEC ZA KADROVSKE ZADEVE«, šifra DM C027010 (m/ž).

POGOJI:

 • vsaj VII. stopnja izobrazbe (visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) / specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) in magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) / magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri;
 • vsaj 4 leta delovnih izkušenj;
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • znanje uradnega jezika;
 • kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora več kot 6 mesecev;
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izkušnje in znanja kandidata s kadrovskega področja lahko pomenijo prednost pri izbiri. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat ali zaključen specialistični študij. Delovne izkušnje kandidata, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, se skrajšajo za eno leto.

NALOGE:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi;
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnih gradiv;
 • samostojna priprava analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv s predlogi ukrepov;
 • vodenje in odločanje na I. in II. stopnji v upravnih postopkih;
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
 • izvajanje kadrovskih funkcij (planiranje, selekcija, razvoj in izobraževanje kadrov);
 • sodelovanje pri pripravi aktov s področja delovnopravnih in organizacijskih kadrovskih zadev;
 • skrbništvo nad splošnimi akti občine, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest;
 • spremljanje ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev;
 • spremljanje izvajanja letnih razgovorov;
 • opravljanje drugih nalog z delovnega področja oddelka po nalogu nadrejenega.

PRIJAVA MORA VSEBOVATI:

 • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, kratek opis dela in ravni zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu);
 • pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv oziroma da tega usposabljanja ni opravljal;
 • pisno izjavo kandidata o (ne)opravljenem strokovnem izpitu iz splošnega upravnega postopka;
 • pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije; da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora več kot 6 mesecev; da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Škofja Loka pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

Če kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

V izbirni postopek ni uvrščen kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Natečajna komisija, ki jo imenuje župan, bo presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi navedb v prijavi, predloženih dokazil in razgovora s kandidati.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradniškem nazivu »višji svetovalec III« z možnostjo napredovanja v naziv »višji svetovalec II/I«. Z njim bo sklenjena pogodba za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom, če po opravljenem predhodnem zdravstvenem pregledu in varnostnem preverjanju ne bo ugotovljenih zadržkov.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih Občine Škofja Loka (Mestni trg 15) ali v drugih uradnih prostorih Občine. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni, obvestilo o končanem postopku javnega natečaja bo objavljeno TUKAJ.

Kandidat vloži pisno prijavo in jo v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj VIŠJI SVETOVALEC ZA KADROVSKE ZADEVE, št. 1100-0010/2019« pošlje na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, do četrtka, 7. novembra 2019. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na e-naslov obcina@skofjaloka.si, pri čemer veljavnost ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure pri Nini Tušek na 04/51-12-311 in e-naslovu nina.tusek@skofjaloka.si.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating