Vam je prispevek všeč?

Mag. Andreja R. Megušar z Oddelka za okolje in prostor Občine Škofja Loka me je opozorila na javni razpis Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije za obdobje 2023–2027 s predvideno skupno višino sredstev 6,28 milijona evrov za obdobje štirih let. K prijavi seveda vabljeni tudi vsi škofjeloški nevladniki, rok prijave je četrtek, 7. septembra 2023, do 15. ure.

Namen javnega razpisa je zagotovitev podpornega okolja nevladnim organizacijam za krepitev njihovih zmogljivosti na področju zagovorništva, organizacijskega razvoja in krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov podpornega okolja za nevladne organizacije skladno z 8. in 9. alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg).

Javni razpis je razdeljen na tri ločene sklope – sklop A: sofinanciranje ene horizontalne mreže; sklop B: sofinanciranje 12 regionalnih stičišč in sklop C: sofinanciranje ene mreže za prostovoljstvo. Vsak prijavitelj mora, ne glede na sklop, na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse naslednje pogoje:

je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu ZNOrg; je vsaj 48 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije; ima v Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri AJPES; ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije; za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna – prepoved dvojnega sofinanciranja). Dodatni pogoji glede upravičenosti veljajo za vsak sklop posebej in so opisani v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na e-naslovu gp.mju@gov.si s pripisom »Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije 2023–2027« (za Urško Kavčič). Vprašanja je možno posredovati najpozneje do srede, 30. avgusta 2023, zadnji odgovori ministrstva bodo objavljeni najpozneje do ponedeljka, 4. septembra 2023. Na vprašanja, posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.

Vir in foto: Ministrstvo za javno upravo

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating