Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka obvešča, da bo še ta mesec z izvedbo sanitarnega čiščenja zaraščenih obvodnih brežin in odstranitvijo plavja v strugi začela urejati obrečno promenado ob Selški Sori v mestnem središču Škofje Loke. Ureditvena dela bodo predvidoma 10 dni potekala med Koširjevim jezom in Kaščo.

Ovira za pretočnost

Ureditev brežin in obrežnih podpornih zidov bo obsegala odstranitev pretirano razraščene obvodne vegetacije in dreves, ki so se razrasla zaradi preteklega nerednega vzdrževanja. Razrasla obrežna vegetacija in vegetacija v rečni strugi predstavlja oviro za pretočnost in omogoča zadrževanje plavja.

Selektivno in postopno

Ker gre za občutljivo območje izjemne vedutne izpostavljenosti in estetske vrednosti, značilnega prepleta naravne in kulturne krajine, bodo ureditvena dela izvajali selektivno in postopno, na neinvaziven sonaravni način. Kjer bo možno, bodo obrežno vegetacijo ohranili v čim večji meri, da bo zagotavljala osenčenje vode.

Kdo sta naročnika in soinvestitorja?

Naročnika in soinvestitorja sta Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, ki upravlja in ureja vodna in priobalna zemljišča, in Občina Škofja Loka, ki upravlja ostala zemljišča v vplivnem pasu izvajanja sanacijskih posegov. Sanitarna dela bo izvedel koncesionar gospodarske javne službe urejanja voda na območju sektorja zgornja Sava, podjetje HNG, d. o. o., ki je ustrezno usposobljeno za izvedbo varnega in strokovnega dela.

Varen in urejen dostop

Z izvedbo teh del, poudarjajo na Občini, bodo ustvarjeni pogoji za začetek urejanja obrečne promenade ob Selški Sori, ki se bo navezovala na ureditve obrežja na spodnji terasi Selške Sore, ki so bile izvedene v začetku 90. let, in bo omogočala varen in urejen dostop do bregov Selške Sore.

Ureditev Zamorčevega nabrežja

Letos nameravajo urediti vstopni del promenade, »Zamorčevo nabrežje«, na delu nabrežja pod avtobusno postajo, na levem bregu Selške Sore, ki je bilo izbrano na lanskem glasovanju v okviru projekta participativnega proračuna v Škofji Loki, #NašaLoka.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: Kraji

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating