Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka kot upravljavec je skladno z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavila Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del nepremičnine.

Predmet oddaje v najem je zemljišče /objekt s parcelno številko 472/5, k.o. 2030 – Suha, ki v naravi predstavlja pokopališki objekt – kostnico (pokopališče Lipica), srednji prekat, površina parcele 158 m2, zaprte površine 50 m2.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je petek, 16. avgusta 2019. Kontaktna oseba je Boštjan Cuznar (bostjan.cuznar@skofjaloka.si). Če bo za najem zainteresiranih več oseb, bodo z njimi opravili pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Ponudba se predloži pisno ali po e-pošti in naj vsebuje podatke o ponudniku (ime, priimek oz. firma, naslov), ponujeno višino letne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, kontaktne podatke ponudnika (telefonska številka, e-naslov).

Najemnik je dolžan plačati celotno najemnino v roku 30 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne najemnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Na nepremičninah ne obstoji predkupna pravica. Župan Škofje Loke lahko postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla. Pogodba bo sklenjena po poteku vsaj 20 dni od objave namere.

Foto: Simboli polpretekle zgodovine

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating