Vam je prispevek všeč?

Iz Občine Škofja Loka so javnost obvestili, da so letos na področju investicijskih projektov v povezavi s cestami izvedli številne projekte, med njimi rekonstrukcije, torej odstranitev obstoječega asfalta z menjavo spodnjega ustroja ceste in ureditvijo odvodnjavanja, in asfaltiranje makadama, kar hkrati pomeni ureditev spodnjega ustroja ceste in odvodnjavanja ter asfaltiranje. Obenem so na nekaterih odsekih poskrbeli za dotrajani vodovod in kanalizacijo. Predstavniki občinskega Oddelka za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo, ki so vodili projekte, izpostavljajo, da so dela večinoma potekala po predvidenih načrtih in skladno z vnaprej načrtovanimi aktivnostmi. Skupna vrednost vseh spodaj opisanih del presega 950.000 evrov.

KAJ JE BILO NAREJENO?

Maja se je zaključila sanacija plazu na vojaški cesti do Naceta z rekonstrukcijo 200-metrskega odseka, junija je bil saniran plaz Mežnar v Zmincu, zaključena je bila rekonstrukcija dotrajanega mostu v Gabrku ob stari poljanski cesti. Mesec pozneje so izvajalci asfaltirali makadam na območju Vincarij in Potočnikove ulice.

Izvedena je bila rekonstrukcija odseka ceste na Novem svetu, ceste v Groharjevem naselju in ceste Zminec – Sv. Petra hrib, v gradnji pa je cesta s parkiriščem in dvorišče ob igrišču na Godešiču.

Velika investicija v vrednosti približno 200.000 evrov je bila rekonstrukcija ceste proti Staremu vrhu (odsek Jakov kot – križišče Lenart), ki se je zaključila oktobra. Izvaja se še sanacija temelja brvi po poplavah v Dolu. Prav tako je v teku rekonstrukcija in širitev štirih mostov med Ševljami in Bukovščico. Vrednost te investicije znaša približno 245.000 evrov.

V pripravi je dokumentacija za asfaltiranje 850 metrov makadamske ceste na Valterskem vrhu, za sanacijo usada pod cesto nad Valterskim vrhom oziroma izdelavo kamnite pete in zložbo, nasipa, in ureditev odvodnjavanja.

Ob tem so v poletnih mesecih na območju Podlubnika, kjer je na nekaterih manjših odsekih vodovoda prihajalo do zelo pogostih okvar, ki so povzročale škodo na stanovanjskih objektih in vrtovih ter izgubo pitne vode, obnovili vodovod.

IN ŠE:

Velja izpostaviti še en večji projekt, vreden približno 550.000 evrov, v okviru katerega so izvedli izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema po Ljubljanski cesti, ki povezuje naselja severno od Kidričeve ceste in ob Ljubljanski cesti z obstoječim kanalizacijskim sistemom ob vodotoku Suha. Sočasna gradnja fekalne in meteorne kanalizacije po celotni dolžini poteka trase je bila potrebna zaradi prvotno preobremenjenega mešanega sistema, ki je ob večjih količinah deževja prelival tudi komunalno odpadno vodo. Treba je bilo zadržati padavinske vode in preprečiti hipni iztok v vodotok Suha, kar so dosegli z novim zadrževalnim bazenom. Po vgradnji nove komunalne infrastrukture so v boljše stanje uredili še zgornji ustroj ceste.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating