Vam je prispevek všeč?

Na javno pismo občinskega svetnika Rolanda Krajnika (Komunalno-ekološka lista), ki sem ga na tem portalu objavil včeraj, so se nemudoma odzvali na Občini Škofja Loka. V nadaljevanju v celoti, le rahlo lektoriranega, objavljam odgovor kabineta župana, pod katerega sta se podpisala Jernej Tavčar (PR-služba Občine Škofja Loka) in Tatjana Bernik (vodja občinskega Oddelka za okolje in prostor).

»V torek, 14. avgusta 2018, je Občina Škofja Loka na medije naslovila izjavo za javnost, v kateri je pojasnila namen in metodologijo merjenja ter spremljanje meritev kakovosti zraka v občini, posebej še na območju merile postaje Godešič.  

V četrtek, 23. avgusta 2018, pa smo na naslov Občine Škofja Loka prejeli dopis g. Rolanda Krajnika, svetnika Komunalno-ekološke liste v občinskem svetu Občine Škofja Loka, v katerem je žal vse polno neresnic in zavajanj.  

V svojem dopisu občinski svetnik Krajnik večkrat poudari očitno neresnico – da občinsko vodstvo z županom na čelu namenoma zavaja javnost. Svetnik Krajnik tako večkrat zapiše, »da je občina našla krivca za povečano in škodljivo onesnaževanje v majhni trgovini, ki prodaja kamine in ploščice.« 

Občina seveda tega ni nikoli trdila in za onesnaženje ni obtožila tamkajšnje trgovine. V izjavi za javnost smo skupaj z izvajalci meritev podali mnenje, s katerim so njihovi strokovnjaki poizkusili interpretirati odklon od siceršnjih meritev. Zapis v izjavi za javnost občine se je glasil takole: 

»Povišane vrednosti v jutranjem času bi lahko pripisali tudi povečanemu prometu oz. dostavi v trgovino, ki se nahaja v neposredni bližini merilne postaje. Več bo možno povedati po daljšem obdobju spremljanja in analize rezultatov in preverjanja lokalnih razmer in virov emisij, pa tudi smeri vetra. V tem kontekstu je potrebno razumeti tudi  visoke vrednosti, izmerjene 9. avgusta 2018 med 7. in 8. uro, ki pa jih trenutno še ne znamo povsem natančno pojasniti. Očitno gre za nek lokalni vir z občasnim delovanjem.« 

Navedeno  mnenje  o možnih vzrokih za povišanje vrednosti, ki v tej prvi fazi ne izključuje potencialne prisotnosti nobenega od morebitnih (lokalnih) virov emisij, nikakor ni in ne more biti zavajanje javnosti s strani občine in župana. 

Namen občinskih strokovnih služb nikakor ni zavajanje javnosti, ravno nasprotno: želimo, da je javnost obveščena korektno, informacije pa morajo biti strokovne in v skladu z veljavnimi predpisi. Prav temu tudi služi vzpostavitev sistema za merjenje in spremljanje meritev kakovosti zraka, meritve pa so javno dostopne vsakomur. 

Občinski svetnik Krajnik občinske službe tudi obtožuje, da je s postavljenimi merilnimi postajami možno meriti formaldehide in fenole, vendar jih občina namenoma ne izvaja. Tudi ta izjava ni resnična. Če bi želeli meriti tudi ti dve onesnaževali, bi morali namestiti dodatne senzorje oziroma merilnike. 

Tudi v nadaljevanju svetnik Krajnik nadaljuje z neosnovanim zavajanjem in očitnimi neresnicami, ko zapiše, da je na Godešiču najslabši zrak v občini Škofja Loka, (v povprečju najmanj tri- do štirikrat večja raven onesnaževanja kakor na drugih merilnih mestih v občini) in nato svojo trditev še stopnjuje, češ, »da je velikokrat celo najslabši v celotni Sloveniji.« 

Merilne naprave na lokaciji Godešič so v letošnjem avgustu res nekajkrat zaznale povišane vrednosti  trdih delcev in preskok iz območja nizke onesnaženosti v območje visoke, enkrat pa tudi zelo visoke onesnaženosti. Naprave so povišanje vrednosti običajno zaznale v zelo zgodnjih jutranjih urah, povišanje je bilo omejeno na nekaj ur. 

Povišane urne vrednosti trdih delcev so merilne naprave zaznale tudi na lokaciji Avtobusne postaje v Škofji Loki v ponedeljek, 20. avgusta 2018, ob 12. uri. Prav tako so bile na lokaciji Trata zabeležene kratkotrajne povišane vrednosti NO2, vendar to še ne pomeni prekomerno onesnaženega zraka.Takšni občasni kratkotrajni odkloni so lahko posledice nekega lokalnega vira (npr. parkiran avtomobil v delovanju ali nekaj podobnega), ne moremo pa tega z gotovostjo povezovati z nekim trajnim onesnaženjem kot posledico industrijske dejavnosti. 

Uredba o kakovosti zunanjega zraka namreč določa, da dnevna mejna vrednost PM10 delcev ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu. 

Podatki o kakovosti zraka na vseh petih merilnih mestih v občini so v razredu nizke stopnje onesnaženosti. Tudi podatki za merilno postajo Godešič ne odstopajo od podatkov za ostale 4 merilne postaje v občini. 

Podatki so primerljivi z rezultati drugih merilnih mest, ki so v državni mreži monitoringa kakovosti zraka in jih je možno dnevno spremljati na spletnih straneh ARSO. 

S sprejemom programa varstva zraka sta se Občina Škofja Loka in Občinski svet Škofja Loka zavezala k ohranjanju dobrega in sprejela ukrepe, ki jih tudi izvajata. 

Neresnično in zavajajoče pisanje občinskega svetnika Krajnika o alarmantnem onesnaženju zraka je glede na dosedanje rezultate merjenja kakovosti zraka izrazito neodgovorno. 

Kot smo že zapisali v izjavi za javnost, bo možno argumentirane strokovne zaključke o kakovosti zraka na posameznih lokacijah sprejeti/ugotoviti šele po nekoliko daljšem merilnem obdobju. Po preteku enoletnega testnega obdobja merjenja bomo zbrane podatke o kakovosti zraka, kot tudi pripombe in predloge prebivalcev, strokovno analizirali in dejansko ugotovili kvaliteto zraka, v katerem živimo, in ugotovitve tudi predstavili javnosti. 

Občinski svetnik Krajnik se tudi vse prehitro in neosnovano postavlja na mesto razsodnika, kdo da naj bi bil odgovoren za onesnaževanje Godešiča, ter zapiše, da »pri sprejemanju OPN za povečanje tovarne Filc občina praktično v nobeni točki  ni prisluhnila upravičenim zahtevam, da je potrebno nekaj storiti za zdravi zrak na Godešiču. Takšno ravnanje občinskih struktur na čelu z županom je popolnoma nesprejemljivo.«

Tudi ta trditev ni resnična. V postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šk. Loka (sprememba 01 in sprememba 02) je potekala javna razgrnitev in javna obravnava, ki je vključevala pobude in pripombe zainteresirane javnosti, ki so bile posredovane v obravnavo izdelovalcu prostorskega akta. Vsi dokumenti, vprašanja, pobude in odgovori nanje so javno dostopni na občinski spletni strani. 

Svoj dopis svetnik Krajnik vendarle sklene nekoliko bolj konstruktivno, s predlogom, da se problematika onesnaženega zraka na Godešiču uvrsti kot točka na naslednjo sejo Občinskega sveta. 

V odgovor svetniku in celotni javnosti lahko zapišemo, da je bila ta točka dnevnega reda s strani občinskih strokovnih služb že predlagana na dnevni red naslednje seje OS. 

Na septembrski seji Občinskega sveta Občine Škofja Loka bo obravnavano poročilo o izvajanju programa varstva zraka za Občino Škofja Loka za obdobje 2014–2019, v sklopu katerega bomo poročali tudi o spremljanju kakovosti zraka v Občini Škofja Loka. Občinske strokovne službe in izvajalec meritev bodo predstavili  dosedanje preliminarne ugotovitve meritev kakovosti zraka v občini.«

 

Foto: Mapio

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating