Vam je prispevek všeč?

Pred dnevi sem v članku »Na Godešiču občasna visoka onesnaženost zraka s trdnimi delci« objavil zahtevo občinskega svetnika Komunalno-ekološke liste Rolanda Krajnika, naj občina nemudoma sprejme ukrepe za znižanje emisije nevarnih snovi na Godešiču, in občinski odziv nanjo.

Krajnik se je ponovno javil z javnim pismom, ki ga objavljam v celoti, le rahlo lektoriranega:

»Glede na uradno izjavo občine glede alarmantnega onesnaževanja na Godešiču, v kateri je polno nesmislov in protislovij, na katere je opozoril tudi predsednik KS Godešič g. Matjaž Krajnik, zahtevam, da se občinsko vodstvo z županom na čelu resno posveti problematiki onesnaževanja na Godešiču in se neha sprenevedati.

Povsem neverjetno je, da je občina našla krivca za povečano onesnaževanje v majhni trgovini, ki prodaja kamine in ploščice. Merilna postaja v Škofji Loki je v bližini avtobusne postaje, kjer je vedno veliko prometa, vendar je praktično vedno onesnaženje s PM10 delci nekajkrat manjše kakor na Godešiču.

Že glede na grafe, ki kažejo, da se povečano onesnaževanje začne ponoči in navadno doseže vrh okoli šeste ure zjutraj, ko ta trgovina še sploh ni odprta, je popolnoma jasno, da občinsko vodstvo z županom na čelu namenoma zavaja javnost. Dokument »Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja v občini Škofja Loka v letu 2016« jasno govori, da je daleč največji onesnaževalec v občini Knauf Insulation. Med relativno velikimi onesnaževalci, vendar še zmeraj v precej manjši meri kot Knauf Insulation, pa sta še Filc in LTH Castings. Knauf Insulation je tako na primer v letu 2016 po uradnih podatkih v zrak spustil 16,7 tone skupnega prahu, 20,5 tone skupnega organskega ogljika (TOC), 0,7 tone anorganske spojine klora, izražene kot HCI, 138 ton SO2, 2 toni amonijaka, 4 tone CO, 31 ton NOx,  4 tone fenola in 4,7 tone formaldehida. Filc je v zrak spustil 0,1 tone skupnega prahu, 4,3 tone CO, 0,9 tone NOx, 0,1 tone SO2 in 1,7 tone TOC. LTH Castings Vincarje je v zrak spustil 0,5 tone skupnega prahu, 4,5 tone CO, 2,5 tone NOx in 0,8 tone TOC. Ti podatki po mojem mnenju kažejo, da je za prekomerno onesnaževanje na Godešiču v največji meri kriv Knauf Insulation. Občina pa, kot sem že rekel, popolnoma neosnovano in popolnoma brez vsakih dokazov trdi, da je za izjemno visoko in zdravju škodljivo onesnaževanje kriva majhna trgovinica na Godešiču. Kakšni vzgibi so botrovali takšnemu ravnanju občinskega vodstva z županom na čelu, ni jasno.

Občinski svet Občine Škofja Loka je spomladi 2014 sprejel Program varstva okolja za zrak za obdobje 2014–2019. V njem je zapisano, da se mora vzpostaviti merjenje formaldehidov in fenolov v občini. Župan kljub obljubam tega še sedaj ni naredil. Naročil je le računalniško verzijo merjenja oz. modeliranje emisije formaldehida v zrak iz Knauf Insulationa, in še to le na lokaciji Trata. To pomeni, da župan direktno krši sklep občinskega sveta. S postavljenimi merilnimi postajami je možno meriti formaldehide in fenole, vendar jih občina namenoma ne izvaja.

KS Godešič in Komunalno-ekološka lista že nekaj časa opozarjata, da je na Godešiču najslabši zrak v občini Škofja Loka, velikokrat je celo najslabši v celotni Sloveniji. Godešič je vasica s 700 prebivalci in ni mesto, ki bi imelo veliko prometa, predvsem ne ponoči in zgodaj zjutraj (ko so ravni onesnaženja največje), prav tako ne leži v dolini, kakor npr. Zagorje in Trbovlje. Vendar ima kljub temu v določenih obdobjih izredno slab zrak. Ne glede na suhoparne trditve, da dnevna povprečja niso bila presežena, je to za prebivalce Godešiča zelo slaba tolažba. Iz pridobljenih podatkov je možno ugotoviti, da je raven onesnaženja v povprečju najmanj tri- do štirikrat večja kakor na drugih merilnih mestih v občini. Ker je občinski svet na predlog župana pred kratkim še povečal industrijsko cono na Trati in jo še bolj približal Godešiču, lahko v prihodnosti pričakujemo še bolj onesnažen zrak na Godešiču. Pri sprejemanju OPPN za povečanje tovarne Filc občina praktično v nobeni točki ni prisluhnila upravičenim zahtevam, da je potrebno nekaj storiti za zdravi zrak na Godešiču. Takšno ravnanje  občinskih struktur na čelu z županom je popolnoma nesprejemljivo.

Zaradi vsega navedenega zahtevam, da občina takoj pristopi k reševanju onesnaženega zraka na Godešiču. Prav tako zahtevam, da se takoj prične meriti količine fenolov in formaldehidov na vseh merilnih mestih v občini.

Glede na vse okoliščine tudi predlagam, da se problematika onesnaženega zraka na Godešiču uvrsti kot točka na naslednjo sejo občinskega sveta. Gradivo v obliki merjenj vseh parametrov na merilnih postajah od začetka naprej naj priskrbijo občinske službe.«

 

Foto: FB KS Godešič

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating