Vam je prispevek všeč?

Eden od treh škofjeloških županskih kandidatov, na glasovnici pod zaporedno številko 3, je mag. Robert Strah, kandidat Slovenske demokratske stranke (SDS) s podporo NSi, SLS in GOD, sicer dosedanji podžupan. In kdo je 42-letni magister znanosti iz Podlubnika, zaposlen kot vodja sektorja DRI Upravljanje investicij, d.o.o?  Z osnovno šolo je začel obiskovati tudi Glasbeno šolo Škofja Loka in ubiral kitarske akorde pri žal pokojnem učitelju Urošu Lovšinu. Športno kariero pri loških košarkarjih je zamenjal z rokometno šolo Janija Klemenčiča in ponosno nosil dres takratnega kluba Šešir. Je avtor državnih Smernic za šolske poti, s številnimi projekti pa se je profiliral v prometnovarnostni stroki.

***Večino zastavljenih vprašanj ste posredovali vi, bralke in bralci, za kar se vam lepo zahvaljujem.***

Prosim za mnenje kandidatov o izgradnji povezovalne ceste med industrijsko cono Trata in vasjo Meja. Kdaj realno je pričakovati preusmeritev tovornega prometa na omenjeno traso? (bralec Tadej)

Vlaganje v prometni sistem in dodatne prometne povezave so nujni za varnost in mobilnost vseh, večjo konkurenčnost gospodarstva in privabljanje investitorjev. Umestitev odseka med Škofjo Loko in R1/211-0211 (Trata–Meja) je sedaj opredeljena kot prioritetna. DRSI je odprl nov investicijski projekt. Podobno kot v primeru škofjeloške Severne obvoznice je Občina Škofja Loka pristojna za umestitev omenjene povezave v prostor na podlagi sprejetega OPPN. Realizacija projekta je torej znatno odvisna od dinamike umeščanja projekta v prostor, razpoložljivih državnih sredstev in razpoložljivosti zemljišč. Kot župan občine Škofja Loka se bom maksimalno angažiral, da projekt realiziramo v obdobju dveh mandatov. Pri tem je veliko odvisno tudi od tega, ali bomo v prihodnosti imeli stabilno državno politiko, ki bo razumela prioritetne razvojne projekte na Loškem.

Ima po vašem mnenju občinska redarska služba dovolj, premalo ali preveč pristojnosti? (bralka Tina)

Spoštovana Tina. Pristojnosti občinskih redarstev ureja področna državna zakonodaja. Na podlagi slednje so sprejeti tudi občinski podzakonski akti. Osebno menim, da ima občinska redarska služba, ki opravlja naloge s področja javne varnosti in javnega reda na teritoriju občine, ustrezen nivo in obseg pristojnosti.

Bi bili pripravljeni kaj storiti v smeri sistemske rešitve odpravljanja pasjih iztrebkov, ki ležijo križem kražem (v smislu zagrebške rešitve TUKAJ ali česa podobnega)? (bralec David)

Občina Škofja Loka bo še naprej osveščala lastnike psov o pravilnem ravnanju oz. čiščenju njihovih iztrebkov in po potrebi nameščala dodatne koše za pasje iztrebke z vrečkami. Glede neupoštevanja pravil javnega reda bo ukrepalo občinsko redarstvo.

Kako gledate na kmetijstvo na Škofjeloškem in kaj nameravate storiti za dobrobit vseh, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane in urejanjem krajine? (bralka Janja)

Za razvoj in spodbude s področja kmetijstva je najprej pristojna država oz. pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Občina bo pod mojim županovanjem posebno pozornost namenjala razvoju podeželja z dodatno turistično ponudbo in ohranjanjem čistega okolja z novimi komunalnimi sistemi in subvencioniranjem čistilnih naprav, izgradnjo širokopasovnih omrežij, večjim vlaganjem v obnovo in vzdrževanje lokalnih cest ter urejanjem vaških jeder, kjer se bo ponujalo domačo pridelano hrano. Posebno pozornost bom namenjal tudi izgledu krajine in ohranjanju tradicionalne kulturne dediščine, kamor spadajo tudi kozolci. Slednje bomo obnavljali s spodbudami in z njih čistili oglaševalsko nesnago.

Katerega neuresničenega projekta iz zadnjega mandata se bo treba prednostno lotiti v novem mandatu? (bralka Maja)

Sprostitev stanovanjskega trga oz. potencialnih naložb za povečanje števila stanovanjskih kapacitet na trgu: obnova in aktivacija obstoječega stanovanjskega fonda, zagotovitev komunalno opremljenih zemljišč po dostopnejših cenah za mlajše družine – nakup in komunalna ureditev zemljišč, predvidenih za gradnjo manjših, enostanovanjskih hiš po subvencionirani ceni, začetek večjih investicij na območjih, predvidenih za stanovanjsko gradnjo (Vojašnica – zahod, Tržnica, Dolenčevi vrtovi, Žovšče, Kamnitnik, Reteče), spodbujanje obnove in sanacije stanovanjskih objektov, zagotovitev oskrbovanih stanovanj.

»Stanovanjska stiska je v Škofji Loki velik problem. Občinska stanovanja??? Kako naj občan, ki nima možnosti stanovanjskega kredita, pride do stanovanja? Se zavedate, kakšne so cene najema stanovanj in cene kvadratnega metra stanovanj za prodajo? Se zavedate, da ljudje v Škofji Loki nimamo kje živeti? Redka so stanovanja za najem, za prodajo …, občinskih pa ni.« (bralka Zlatka)

Odgovor je v obnovi in aktivaciji obstoječega stanovanjskega fonda ter dodatni ponudbi socialnih stanovanj, za katere se bo striktno preverjalo izpolnjevanje pogojev ter upoštevanje pogodbenih obveznosti najemnikov, tudi glede upoštevanja hišnega reda.

Na spletni strani TUKAJ je zapisano tudi: »Osrednji poudarki so na stanovanjski politiki in  sprostitvi številnih potencialnih naložb za povečanje števila stanovanjskih zmogljivosti na trgu. Občina bo za ta namen tudi investirala in omogočila mlajšim družinam komunalno opremljena zemljišča po dostopnejših cenah.« Lahko to malo konkretizirate ali so samo floskule? (bralec David)

Moja zaveza je povečati stanovanjske kapacitete v občini, in sicer s sprostitvijo stanovanjskega trga oz. potencialnih naložb na trgu. Obvezna je obnova in aktivacija obstoječega stanovanjskega fonda, zagotovitev komunalno opremljenih zemljišč po dostopnejših cenah za mlajše družine – nakup in komunalna ureditev zemljišč, predvidenih za gradnjo manjših, enostanovanjskih hiš po subvencionirani ceni, začetek večjih investicij na območjih, predvidenih za stanovanjsko gradnjo (Vojašnica – zahod, Tržnica, Dolenčevi vrtovi, Žovšče, Kamnitnik, Reteče), spodbujanje obnove in sanacije stanovanjskih objektov ter zagotovitev oskrbovanih stanovanj.

Kakšno je vaše stališče glede investiranja v nove gasilske objekte, na kar so TUKAJ opozorili v Gasilski enoti Stara Loka? (uredniško vprašanje)

Med programskimi prioritetami SDS je varnost občanov, za kar bomo med drugim krepili civilno zaščito. V prihajajočem mandatu je realno pričakovati vlaganja v obnovo obstoječih objektov (npr. energetska sanacija). Za nove gasilske objekte se bo pripravila aktualna ocena in na podlagi slednje opredelila najustreznejša lokacija, ki bo prostorsko kot tudi večnamensko sprejemljiva. Pospešeno se bo iskalo dodatne finančne mehanizme za razbremenitev občinske investicije.

 

Avtor: bralke/bralci in Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating